Veilig fietsen op de Sloterweg – randvoorwaarden aan inrichting en autogebruik

De Sloterweg is Hoofdnet Fiets. Dat betekent dat de gemeente Amsterdam ervoor moet zorgen dat je daar veilig en comfortabel kunt fietsen. Iedereen is het erover eens dat het daar met de verkeersveiligheid op dit moment zeer slecht gesteld is: het is een smalle weg met veel te veel, te snel rijdende auto’s. Dit moet fundamenteel anders. Hieronder formuleert de Fietsersbond afdeling Amsterdam voorwaarden waaraan ieder ontwerp voor de Sloterweg – met het oog op fietsveiligheid − moet voldoen. Die voorwaarden zijn gebaseerd op richtlijnen van de Centrale VerkeersCommissie Amsterdam (vastgelegd in de Leidraad CVC en gebaseerd op landelijke ASSV- en CROWCROW De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is CROW niet langer een afkorting, maar een eigennaam.-normen).

  1. Bij 50-km-wegen zijn aparte fietsvoorzieningen verplicht. Omdat er langs de 6 meter brede Sloterweg geen ruimte is voor vrijliggende fietspaden, moet het een 30 km-weg worden.
  2. De politie eist bij 30 km-wegen een verkeersveilige en geloofwaardige inrichting. Dat betekent: effectieve drempels om de 70 à 100 meter. En omdat het Hoofdnet Fiets bij de driesprong Sloterweg-Ditlaar rechtdoor gaat, moet verder het rechtdoor gaande fietsverkeer op die plek voorrang krijgen op verkeer van en naar Ditlaar, af te dwingen door effectieve fysieke maatregelen.
  3. Veilig fietsen op een smalle 30 km-weg met gemengd verkeer kan alleen als het aantal auto’s laag is. Uit ervaring elders in Amsterdam blijkt dat, ter voorkoming van opgejaagde en van de weg gedrukte fietsers, het aantal auto’s maximaal 2.500/etmaal/richting moet zijn (of maximaal 250 auto’s per richting in het spitsuur). Dus bij 1-richting autoverkeer maximaal 2.500 auto’s per dag, bij 2-richting autoverkeer maximaal 5.000 auto’s per dag. Omdat auto’s wegens de smalle rijstrook toch gevaarlijke inhaalmanoeuvres zullen maken, moet het aantal auto’s liefst ruim onder de 2.500 blijven.
  4. Een nieuw fietspad over Sportpark Sloten is geen alternatief voor een veilige Sloterweg. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor een fietsveilige Sloterweg.

Lees ook

Plannen voor ontsluiting Zeeburgereiland kunnen beter

Voor fietsers zijn de plannen voor de Amsterdamsebrug het belangrijkst. Bij onze beoordeling van de vier varianten hebben wij...

Fietsersbond ook voor minimumleeftijd fatbikes

Naar aanleiding van een aantal recente ongelukken besteedde AT5 aandacht aan de gevaren die snelle fatbikes in de stad...

Slordig beheer fietsnetwerk

Het Amsterdamse fietsnetwerk (Plus- en Hoofdnet Fiets) is cruciaal om snel, veilig en comfortabel door Amsterdam te fietsen. Gezien...