REACTIE OP NOTA VAN UITGANGSPUNTEN FIETSROUTE HAARLEMMER HOUTTUINEN

REACTIE OP NOTA VAN UITGANGSPUNTEN FIETSROUTE HAARLEMMER HOUTTUINEN

22 december 2018

De Fietsersbond is enthousiast over een doorgaande fietsroute over de Haarlemmer Houttuinen, waarbij fietsers verleid zullen worden de nieuwe route te gaan gebruiken zodat alleen bestemmingsverkeer op de fiets in de Haarlemmerstraat/dijk over blijft. Verleiden kan alleen als de nieuwe fietsroute sneller is, een aantrekkelijke (groene) openbare ruimte heeft, altijd voorrang heeft en er minder verkeerslichten dan de Haarlemmerstraat/dijk route zijn.Maar het meest bepalend en wat voor de Fietsersbond betreft een voorwaarde is, dat vanaf het begin de nieuwe brug over het Westerkanaal beschikbaar is.

Hieronder volgen onze suggesties per deelgebied van de route.

  • Deelgebied 1 (Oost): Maatregelen zullen worden onderzocht om de snorfiets via de Nieuwe Westerdokstraat te laten rijden (p.99). Echter, belangrijkste maatregel hiertoe is om snorfietsen op het fietspad van de Prins Hendrikkade te verbieden en ze naar de rijbaan te laten gaan, zodat ze 'vanzelf' de Nieuwe Westerdokstraat zullen nemen. Dit is nu niet in het Besluit Snorfiets naar de Rijbaan geregeld. Daarnaast dienen, om fietsers te verleiden de Haarlemmer Houttuinen route te nemen, de verkeerslichten bij het Singel weggehaald te worden.
  • Deelgebied 2 (brug over korte Prinsengracht): De Fietsersbond verkiest variant B met een nieuwe lage fietsbrug en behoud van Brug 95. Dit geeft de meeste verkeersveiligheid voor de fietser, aangezien over Brug 95 een belangrijke OV route loopt die alleen maar belangrijker wordt. Fietsers vanaf de Haarlemmer Houttuinen route en vanaf de Korte Prinsengracht kunnen dan kruisingsvrij naar de Westerdokskade en naar de pont rijden. Ook is de huidige verkeersstroom van auto’s te groot, wat in variant C nog zou worden verergerd omdat het voor auto’s dan makkelijker wordt om van de Westerdokskade de Haarlemmer Houttuinen in te slaan. Er komen ook veel schoolkinderen onder dit viaduct door, waarvoor Brug 95 een veilige ongelijkvloerse kruising is. Daarnaast is variant B veel minder ingrijpend en kan dus snel gerealiseerd worden zonder dat het jaren een bouwput wordt met alle gevolgen voor omwonenden en verkeersdeelnemers. Tot slot is Brug 95 nog lang niet aan groot onderhoud toe, waardoor afbreken kapitaalvernietiging is en het de extra € 10 miljoen die het kost op dit moment niet waard is.
  • Deelgebied 4 (West): Capaciteitsvergroting en snelheidswinst voor fietsers over het Westerkanaal, zonder het Nassauplein over te hoeven steken, zijn veruit het allerbelangrijkste voor het slagen van de Haarlemmer Houttuinen route. Variant A (via Kleine Houtstraat) is ongewenst en moet niet verder onderzocht worden. Variant B, met een nieuwe langzaam verkeersbrug over het Westerkanaal, zou snel ter hand genomen moeten worden zodat dit als eerste deel van de Haarlemmer Houttuinen route uitgevoerd kan worden. Echter, aan beide kanten van deze brug zitten complexe kruispunten waar nog geen voldoende onderzochte oplossingen voor zijn. De NvU zegt dat het in de volgende fase uitgewerkt zal worden. Wij dringen erop aan dat dit snel gebeurt, want die uitwerking kan grote consequenties voor de gehele route hebben. Als de lage brug over het Westerkanaal en de aansluitende kruisingen op te grote problemen stuiten, dan dient aan beide zijden van het kanaal onderzocht te worden of een fly-over (eventueel in combinatie met het verlagen van de weg) een oplossing kan bieden om de drukke verkeerswegen te passeren.

Tot slot:

  • De gemeente wil de Haarlemmerstraat/dijk route op korte termijn al aanpassen. Aangezien dit Plusnet Fiets is, is het ondenkbaar dat hierbij maatregelen worden getroffen om de snelheid van fietsers af te remmen. Het is op de korte termijn veruit het belangrijkste, vooral ook voor bewoners, om snorfietsen uit die straten te houden. Zodra 'Snorfiets naar de Rijbaan' van kracht is, kan dit door strikte handhaving van het snorfietsverbod op het Haarlemmerplein en de brug over het Singel.
  • • De gemeente dient meer aandacht te geven aan het aanpassen van de verkeerscirculatie, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een verzinkbare paal in de Kleine Houtstraat en een knip in de Korte Prinsengracht, zodat de kruisingen met de fietsroute Haarlemmer Houttuinen rustiger worden en sluipverkeer door de Haarlemmerbuurt wordt tegengegaan. Als er minder verkeer op de Haarlemmer Houttuinen komt, kan gekozen worden voor slechts twee rijbanen (in plaats van de nu voorgestelde drie) met een eiland in het midden waardoor de oversteekbaarheid wordt vergroot.

Onze reactie in pdf

Lees ook

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers? Doe dat dan goed!

Het DB in stadsdeel Centrum wil de Nieuwe Spiegelstraat inrichten volgens de uitgangspunten van Puccini. Dat wil zeggen: het...

Zorgt verdichting voor meer fietsgebruik?

In 2040 moet het aantal inwoners van stadsdeel Noord verdubbeld zijn. Dat betekent veel meer bebouwing, vooral in de...

Fietsers tegelijk groen?

Fietsers die elkaar kruisen op een kruispunt omdat ze tegelijk groen hebben. In Amsterdam is men daar zuinig mee.