Reactie op Nota van Uitgangspunten herinrichting Rozengracht en voorkeursontwerp

Op een aantal punten worden de uitgangspunten niet gerealiseerd in het voorkeursontwerp en daarom is het voorkeursontwerp voor de Fietsersbond niet acceptabel:

1. Niet veiliger en niet minder auto’s.
In de Nota van Uitgangspunten voor de herinrichting staat dat de Rozengracht veiliger moet worden, en dat het beleid is de auto minder ruimte te geven. Maar u wilt nog snellere trams en beperkt de grote hoeveelheid auto’s niet. U schrijft niet over schonere lucht. Er zijn al veel ernstige ongelukken gebeurd op de Rozengracht. Slachtoffers zijn vaak de zwakke verkeersdeelnemers: de fietsers en voetgangers. Uit verkeerstellingen van 2016 komt naar voren dat op de Rozengracht op een gemiddelde werkdag circa 6.500 motorvoertuigen per richting stad in rijden. En 7.500 stad uit, samen 14.000 motorvoertuigen per etmaal. Helaas zijn er geen telgegevens beschikbaar van na de invoering van eenrichtingverkeer op de Nieuwezijds Voorburgwal. Het zullen er nu minder zijn, maar het is in elk geval nog ontzettend veel autoverkeer. Van de fiets zijn geen etmaaltellingen beschikbaar, maar wel van de spits. Tussen 8:00 en 9:00 uur reden in 2016 stad in 874 fietsers en stad uit 250, samen 1.124 fietsers per uur. Zo’n groot aantal fietsers heeft meer ruimte nodig dan nu.

2. Niet meer, maar minder ruimte voor de fiets.
Volgens de Nota van Uitgangspunten moeten de fietsers meer ruimte krijgen. Dat geldt wel voor fietsparkeren, maar beslist niet voor de rijdende fietsers. In het huidige profiel kunnen inhalende (vracht) auto’s nog gedeeltelijk over de trambaan rijden. In het nieuwe profiel met verhoogde trambaan kan dat niet meer en wordt de ruimte voor de fiets kleiner.

Volgens de CROWCROW De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is CROW niet langer een afkorting, maar een eigennaam.-maatvoeringsnormen (Ontwerpwijzer Fietsverkeer (2017) is de benodigde ruimte:
Fiets tot parkeerplaats (schampstrook) 50 cm
Fietser 75 cm
Fietser – rijdend voertuig (30 km/u) 80 cm
Vrachtauto zonder spiegels 260 cm
Rijdend voertuig tot verhoogde trambaan 25 cm
TOTALE BREEDTE NODIG VOLGENS CROW 490 cm

CROW tekent hier nog bij aan dat voor kwetsbare fietsers 30 cm extra nodig is. In het voorkeursprofiel is 450 cm beschikbaar. Dat is dus veel te weinig voor veilig fietsen, zeker bij de huidige intensiteiten van het autoverkeer en het fietsverkeer.
Wij juichen de komst van meer laad- en losplekken toe, maar de praktijk leert dat veel laad- en losbewegingen toch vanaf de rijbaan blijven plaatsvinden omdat de afstand van auto naar bestemming dan net iets korter is. In het huidige profiel staan de vrachtauto’s dan stil op de rijbaan naast de fietsstrook. In het nieuwe profiel zullen ze op het fietspad gaan staan zodat personenauto’s nog net over de rijbaan kunnen passeren. Voor de fietser dus een verslechtering.

ADVIES FIETSERSBOND AMSTERDAM
1) Voer het voorkeursprofiel niet uit. Neem alleen enkele maatregelen die de situatie op korte termijn kunnen verbeteren. Verhoog de trambaan niet, want dit betekent verslechtering van de ruimte voor de fiets.
2) Hef de parkeerplaatsen op en vervang ze door flexibele laad- en losplekken en fietsparkeerplaatsen, (zoals opgenomen in het voorkeursontwerp)
3) Neem maatregelen om de snelheid van het autoverkeer terug te brengen naar 30 km/uur.
Dat zou kunnen door middel van drempels. Ook al kunnen die zich niet over de trambaan uitstrekken, zal dit toch het meeste autoverkeer afremmen. Wij geloven niet dat het autoverkeer dan gaat uitwijken over de trambaan. Een alternatief of aanvullend instrument is cameratoezicht.
4) Zodra als gevolg van autoverkeerscirculatiemaatregelen of het autoluw beleid het autoverkeer sterk verminderd is, start dan opnieuw overleg over de vervolgstappen.

Met vriendelijke groet,Fietsersbond, afdeling Amsterdam

hier onze reactie in pdf

Lees ook

Media-aandacht voor fietsveiligheid dankzij meldpunt

Het persbericht van de Fietsersbond Amsterdam over het meldpunt voor fietsongelukken heeft veel media-aandacht voor fietsveiligheid opgeleverd. In de...

Kunnen fietspaden zomaar weg?

Toen in de Spuistraat de fietspaden werden opgeheven en de rijbaan fietsstraat werd genoemd, hebben we bezwaar gemaakt (meermaals:...

Nieuwe deelvervoerplannen van de gemeente

De gemeente wil de komende jaren het aanbod van alle vormen van deelvervoer vergroten en beter spreiden over...