HomeOnderafdeling Amstelveen

Onderafdeling Amstelveen

De onderafdeling Amstelveen zet zich in voor de belangen van fietsers in Amstelveen. Zij doet dat door met de gemeente mee te denken over verbeteringen in de infrastructuur. Als je ideeën hebt over hoe fietsen in onze gemeente nog aangenamer kan worden, kun je ons altijd mailen via amstelveen@fietsersbond.nl.

Media-aandacht voor fietsveiligheid dankzij meldpunt

Het persbericht van de Fietsersbond Amsterdam over het meldpunt voor fietsongelukken heeft veel media-aandacht voor fietsveiligheid opgeleverd. In de berichten kwam duidelijk naar voren...

Fietsersbond Amstelveen start meldpunt voor ongelukken

Het wordt steeds drukker in het Amstelveense verkeer, en iedereen lijkt steeds gehaaster. De snelheidsverschillen op het fietspad nemen toe door de groeiende populariteit...

Plannen nieuwe Amstelveense wethouder verkeer

Op 7 december hadden Cor Roof en Luuk van Beek, Fietsersbond-lidin Amstelveen, een overleg met de nieuwe Amstelveense wethoudervoor verkeer, Herbert Raat. Hij bleek...
Fietsstallingen langs trambaan eindelijk overkapt!

Augustus 2012 – Na jaren lobbyen, zeuren en klagen van onze afdeling is de gemeente Amstelveen eindelijk overstag gegaan: Naar aanleiding van de Nota Fiets (2006-2015) heeft de gemeente Amstelveen langs de Amstelveenlijn (lijn 51/lijn 5) bij veertien tramhaltes de fietsenstallingen vernieuwd en vooral overdekt.
Waar fietsen in de buitenlucht stonden, staan nu transparante overkappingen, waardoor fietsen beschermd worden tegen regen en sneeuw. De fietsenstallingen zijn van het type Tulip. De Tulips hebben van de Fietsersbond het keurmerk “Fietsparkeur”gekregen: fietsen kunnen er comfortabel en veilig in geparkeerd worden. Vanaf 20 augustus a.s. starten de werkzaamheden en in oktober is de laatste halte gereed voor gebruik.

Rotonde maakt einde aan gevaarlijke verkeerssituatie

Augustus 2012 – op de Van de Hooplaan-Van de Lindelaan is een hotspot weggewerkt; dankzij de inzet van Fietsersbond, Connexxion, wijkplatform en winkeliersvereniging ligt er nu een fraaie rotonde.

Fietsbalans Amstelveen eindelijk beschikbaar via de website van de gemeente

November 2011 – In 2011 heeft de gemeente de Fietsbalans laten uitvoeren. Dit is een landelijke benchmark, uitgevoerd door de Fietsersbond. De Fietsbalans geeft een kwaliteitsoordeel over diverse gemeentelijke fietsvoorzieningen en zet deze af tegen andere vergelijkbare gemeenten in Nederland.
Om een tipje van sluier op te tillen: het wegdek scoort maar matig, veel fietsstroken zijn te smal en de gemeente geeft te weinig uit aan fietsmaatregelen. Maar het fietsparkeren scoort hoog in Amstelveen.

U kunt de verschillende delen van de Fietsbalans hier downloaden.

Afdeling Amstelveen redt en verbetert fietsroute op de Burgemeester Colijnweg

Februari 2011 – De Gemeente Amstelveen had in overleg met de Provincie en het Amsterdamse Bos al een besluit genomen om het fietspad helemaal weg te halen en de fietsers over de bestaande fietspaden door het Bos te laten rijden. Maar op aandringen van de onze onderafdeling is dat besluit hernomen en is er na vele overleggen tussen de Fietsersbond, gemeente Amstelveen, projectgroep N201 en het Amsterdamse Bos een ander en beter besluit uitgekomen.
Zie voor meer informatie hier en hier.
Voor fietsroutes zie hier.
UPDATE 2012: Nieuwsbrief Projectbureau N201+ van januari 2012

Nieuwsarchief

Afdeling Amstelveen maakt bezwaar tegen besluit bestuur

1 januari 2010 – De Fietsersbond heeft bezwaar gemaakt tegen het terugdraaien van de voorrangsregeling op het fietspad langs de Museumspoorlijn (het Kazernepad). Lees hier het bezwaar_verkeersbesluit_museumtramlijn (pdf).

UPDATE 16 maart 2010
De Commissie voor de Bezwaarschriften van Amstelveen heeft het bezwaarschrift ongegrond verklaard.
Omdat de Fietsersbond van oordeel is dat beroep tegen deze uitspraak niet zinvol is, legt ze zich neer bij dit advies. 
Lees meer: oek81 pagina 18.pdf

 

Afdeling Amstelveen protesteert tegen forse bezuinigingen op fietsbeleid. [spacer]

23 november 2009 – Het College van B&W heeft voorgesteld om het jaarlijkse budget “Nota Fiets” te verlagen van € 500.000,- naar € 100.000,-. Dit betekent een doodsteek voor het onlangs ingezette meerjarenbeleid om het gebruik van de fiets in Amstelveen veiliger en aantrekkelijker te maken.

n Amstelveen bestaan al vele jaren beleidsnota’s waarin de positie van het gebruik van de fiets beschreven staat. Dit waren ambitieuze nota’s, maar zonder bijbehorend budget zodat er ook nooit daadwerkelijk iets mee gedaan kon worden.

In 2005 kwam daar een einde aan onder aanvoering van de toenmalige wethouder Paul Reqouin. Onder zijn leiding kwam de „Nota Fiets 2006-2015” tot stand waarbij tevens een jaarlijks bijbehorend budget van €500.000,= werd toegekend. Met dit budget konden voor het eerst flinke veranderingen worden uitgevoerd waardoor het gebruik van de fiets in Amstelveen positief werd gestimuleerd.

Een van de opvallendste veranderingen die grotendeels met dit budget gefinancierd werd, zijn de wijzigingen in de voorrang bij de kruisingen van het fietspad langs de museumtramlijn. Maar er zijn bijvoorbeeld ook meer fietsenrekken bij haltes van het openbaar vervoer gemaakt. Hierdoor wordt er daadwerkelijk meer gebruik gemaakt van de fiets als vervoersmiddel. Zonder een apart budget was dit nooit gelukt.

Het college van B&W stelt nu in een bezuinigingsronde voor om dit jaarlijkse budget maar liefst met 80% te verlagen! Dit betekent een doodsteek voor de „Nota Fiets 2006-2015”. Voor het overblijvende budget van € 100.000,- kan niet veel meer gedaan worden dan het bijplaatsen van enkele verkeersborden of fietsenrek en een streep verf op de weg.

De afdeling Amstelveen van de Fietsersbond heeft protest aangetekend tegen dit rigoureuze bezuinigingsvoorstel, maar vreest het ergste.

Zie: fietsersbond_boos_op_bezuiniging_2-dw.pdf

 

Straks geen voorrang meer voor fietsers op het Zwarte Pad [spacer]

18 november 2009 – De gemeente Amstelveen brengt de onlangs gewijzigde voorrangssituatie op de kruisingen langs de museumspoorlijn zo snel mogelijk terug in de oude situatie. Dit betekent, dat fietsers hier dan geen voorrang meer hebben.

De gemeente zal deze maatregel actief communiceren om onduidelijkheid te voorkomen. Wethouder Joss Tabak:’De kruisingen voldoen in de praktijk onvoldoende aan de veiligheidseisen. Gevolg is een aantal aanrijdingen. Ook de onlangs aangekondigde maatregelen zullen naar verwachting niet voldoende zijn om de absolute veiligheid van fietsers te garanderen. Aangezien verkeersveiligheid boven het realiseren van een ‘snel’ fietspad staat, moet ik de maatregel terugdraaien’.

De gemeente laat het principe van ‘snelle’ fietspaden niet helemaal los. Wellicht zijn andere fietspaden in Amstelveen hiervoor wel geschikt. Bij concrete plannen laat de gemeente in het vervolg vooraf een veiligheidsaudit uitvoeren.

Reactie van Cor Roof van de Fietsersbond afdeling Amstelveen: “De Amstelveense politiek heeft de doodsteek gegeven aan de fietssnelweg door Amstelveen.”
De betreffende wethouder heeft onder forse druk van enkele politieke partijen toegestemd om de gewijzigde verkeerssituaties om deze fietssnelweg mogelijk te maken weer ongedaan te maken. Hier gaat even een half miljoen door het gootsteenputje.

Ja, er zijn een aantal vervelende ongelukken gebeurt. Ja, de gemeente heeft verzuimd om na de verkeersmaatregel handhavend op te treden tegen automobilisten die verkeersovertredingen hebben begaan. Ze hebben het allemaal op hun beloop laten gaan en het wetmatige krachtenveld zijn eigen gang laten gaan en ja, fietsers zijn nu eenmaal zwakker dan auto’s.

Er zullen heel veel fietsers, waaronder ikzelf, teleurgesteld zijn. Automobilisten zullen heel tevreden zijn. Zo zie je maar weer, Amstelveen is en blijft nu eenmaal een Auto-gemeente.“

 

Eindelijk goede fietsenstalling busstation Amstelveen [spacer]

1 november 2008 – Vijf jaar lang heeft de Amstelveense onderafdeling van de Fietsersbond gestreden voor een goede en bereikbare fietsenstalling bij het busstation. Vanaf 1 november kan hij gebruikt worden.

Voorheen had het Amstelveense busstation alleen 3 rijen z.g. nietjes. Deze stalling was echter officieel niet fietsend bereikbaar omdat er geen fietspad naar toe leidt. Verder was de bereikbaarheid van de binnenste nietjes zeer slecht en het waren er veel te weinig. Hierdoor werden de fietsen overal gestald.

Het eerste deel van de nieuwe stalling bestaat uit ong. 100 overdekte fietsstallingsplaatsen aan de zijde van de Keizer Karelweg. Het is vanaf het fietspad goed bereikbaar en er is voldoende sociale controle op de stalling.
Deze fietsenrekken zijn allemaal voorzien van een aanbindmogelijkheid voor kettingsloten en voldoen aan het z.g. Fietsparkeurmerk.

Na de feestdagen komen er op de locatie van de oude nietjes aan de zuid-oostzijde van het busstation nog 120 van dezelfde fietsenrekken en aan de zuidzijde van P60 nog 30 overdekte fietsenrekken.
Voor de bereikbaarheid van deze stallingen wordt zelfs een aparte fietsoversteek bij de Meander aangelegd.

Vervoersketen
De Fietsersbond hecht veel waarde aan het z.g. ketentransport. Dit is de overstap van de fiets op openbaar vervoer en v.v. Een belangrijk onderdeel van het ketentransport is goede en voldoende fietsstallingsmogelijkheid bij openbaar vervoersknooppunten.

5 Jaar lang heeft de Amstelveense onderafdeling van de Fietsersbond gestreden voor een goede en bereikbare fietsenstalling bij het busstation.
Een lang gekoesterde wens van de Fietsersbond en ROVER is nu vervuld en de verwachting is dat er zeer veel gebruik gemaakt zal worden van deze prachtige stallingen.

 

Activiteiten

Ook in Amstelveen komen wij op voor uw fietsersbelangen m.b.t. verkeersveiligheid en milieu door regulier overleg met betrokken gemeentelijke afdelingen en inspraak in verkeersprojecten zoals b.v. :

 • Fietspad langs de spoorlijn
 • Herinrichting Dorpsstraat
 • Bromfietsers ook in het centrum op de rijbaan
 • Fietsers voorrang van rechts
 • Fietsverlichtingsacties
 • Stallingvoorzieningen in het Stadshart
 • Openbare verlichting ook op fietspaden
 • Actie tegen de sloop van overdekte fietsenstalling Montessorischool
 • Renovatie wegdek Ouderkerkerlaan
 • Fietsvriendelijke afstelling verkeerslichten
 • Goede fietsverbinding Amstelveen – Schiphol
 • Renovatie Schinkeldijk.

Heeft u klachten en/of opmerkingen dan kunt u dit op de volgende wijze doorgeven:

Klachten over gemeentelijke voorzieningen zoals gaten in het wegdek, losliggende tegels etc.: 5404911.