Opheffen fietspaden als uitgangspunt?

Opheffen fietspaden als uitgangspunt?

De Fietsersbond is erg geschrokken van de Nota van Uitgangspunten voor de herinrichting van de Van Swindenstraat omdat de fietspaden in alle variantenworden opgeheven, zonder dat daar andere fietsvoorzieningen voor terugkomen.De mogelijkheid om de fietspaden te behouden is niet eens onderzocht, omdat alsuitgangspunt is genomen dat de fietspaden worden opgeheven.De Fietsersbond heeft begrip voor de wens van stadsdeel en ondernemers om de ruimtevoor voetgangers te vergroten; die is inderdaad veel te krap, mede vanwege gebrek aanfietsparkeermogelijkheden. Maar meer ruimte voor de voetgangers mag niet ten koste vande veiligheid en het comfort van de fietsers gaan.Waarom zijn alternatieven met fietspaden niet eens onderzocht? De reden die daarvoorgegeven wordt, is dat de Van Swindenstraat een 30 km-weg wordt, en dus een‘erftoegangsweg’ en daarbij hoort ‘een rijweg voor gemengd verkeer’, zonder fietspaden offietsstroken.De Fietsersbond is van mening dat de term ‘erftoegangsweg’ hier niet op zijn plaats is. Ookmet invoering van een 30 km-regime blijft dit een drukke stadsstraat met veelparkeerbewegingen en laden en lossen.Dat dit nadelig is voor fietsers, is te zien in de Javastraat, in het verlengde van de VanSwindenstraat. Daar zijn geen fietspaden of fietsstroken. Auto’s parkeren aan beide zijden.Niet alleen het in- en uitparkeren, maar ook dubbelparkeren en illegaal stoppen op de rijbaanbetekenen oponthoud voor de fietsers. In veel gevallen ontstaat een file achtermanoeuvrerende of illegaal stilstaande auto’s waar fietsers niet of moeilijk langs kunnen. Ditis niet alleen de ervaring van de Fietsersbond, maar dit komt ook uit diverse ingediendezienswijzen van bewoners naar voren.

Met 3500 fietsers per etmaal is de Van Swindenstraat een drukke fietsroute. Het is de meestvoor de hand liggende verbinding voor fietsers vanuit het Centrum, zowel vanaf de PlantageMiddenlaan als vanaf de Binnenring, naar de Indische buurt.De Fietsersbond pleit daarom voor het behoud van fietspaden en/of fietsstroken.

Alternatief profiel Fietsersbond

met fietspaden en behoud bomen

Het bestaande dwarsprofiel ziet er zo uit:

In volgorde van noordgevel naar zuidgevel:Voetpad –fietspad -boomkrans–dwarsparkeren–rijbaan–dwarsparkeren –boomkrans -fietspad-voetpad.

Ons alternatief met behoud bomen en fietspad/fietsstrook:In volgorde van noordgevel naar zuidgevel:

  • • Verbreed voetpad 8.45 m met daarin de bestaande boomkransen
  • • Langsparkeren
  • • Fietsstrook richting Oosterpark 2.00 m breed
  • • Rijweg eenrichtingverkeer auto richting Oosterpark
  • • Langsparkeren tussen de bestaande boomkransen
  • • Vrij liggend fietspad 2.50 m breed richting Javastraat tegen de boomkransen aan
  • • Verbreed voetpad 4.90 m breed.

Lees hier onze complete reactie

Op 18 september gaven we een ook mondelinge inspraakreactie in de Stadsdeelcommissie Oost

Lees ook

Brief over slechte fietsparkeersituatie stadsdeelhuis Noord

Op 19 april stuurden we een brief aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Noord. In die brief vragen we...

Maatregel 15

Op 22 februari verzonden we onze reactie op de (concept) Nota van Uitgangspunten Maatregel 15 over de herinrichting van de Oostertoegang,...

Onze visie op de Omgevingsvisie Amsterdam 2050

We mochten inspreken over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. In grote lijnen staan we positief tegenover de voorgenomen verdichting van...