De fietser in de Agenda Amsterdam Autoluw

Mooie woorden zijn niet genoeg

Commentaar van de Fietsersbond afdeling Amsterdam
4 DEC 2019

Meer ruimte voor de fiets is een belangrijke doelstelling in de Agenda Amsterdam Autoluw van de gemeente Amsterdam. Dat juicht de Fietsersbond toe. Echter, kijken we goed naar de maatregelen, dan lijkt die doelstelling niet te worden gehaald. De Agenda Autoluw pakt onvoldoende door.

Autoparkeren wordt beperkt, maar er wordt niets gedaan aan het doorgaand autoverkeer op de hoofdwegen die dwars door de stad lopen. Uitzondering is de pilot met een knip in de Weesperstraat na 2022. Afname op niet-hoofdwegen moet gecompenseerd worden op de hoofdwegen. Plus- en hoofdnet auto worden veelvuldig genoemd en de doorstroming wordt er verbeterd. Het concept van Fietsnetwerken (Plus, Hoofd) lijkt geheel verlaten, wat strijdig is met het Meerjarenplan Fiets (MJP) en dus met maatregel 10 uit de Agenda Autoluw: ‘We voeren het MJP uit’. Deze netwerken zijn cruciaal voor de doorgaande fietser, ook in verblijfsgebieden.

Er is geen concrete ambitie om de modal split te veranderen ten gunste van de fiets. De Fietsersbond stelt streefcijfers voor het aandeel fiets: voor bewoners 45% (in 2025) en 50% (in 2040), voor bezoekers 10% (in 2025) en 15% (in 2040). De toename gaat ten koste van het auto-aandeel.

Over de voorstellen voor fietsroutes over de Haarlemmerhouttuinen, de Prins Hendrikkade en de Oostertoegang – Geldersekade zijn we zeer positief. Maar voor de fiets in het algemeen kan de overgang van 50 km/u naar 30 km/u wegen tot verslechteringen leiden. Als bijlage bij de concept Agenda Amsterdam Autoluw is de nota ‘Afwegings-kader Amsterdamse Fietsstraten, Fietspaden & Fietsstroken’ verschenen. Op enkele hoofdautowegen na wil de gemeente alle wegen en straten veranderen in 30 km/uur-wegen. De nota werpt de vraag op of er dan nog fietspaden en fietsstroken nodig zijn, wat voorwaarden zijn voor fietsstraten en hoe fietsstraten en 30 km-straten er uitzien. Die nota is cruciaal. Er worden zaken in vastgesteld, die bijzonder nadelig voor fietsers uit kunnen pakken.

Snelheidsverlaging is een goed streven. Motto van de Agenda Autoluw is ‘meer ruimte voor fietsers en voetgangers’, maar het afwegingskader leidt per saldo tot ‘minder ruimte, veiligheid en comfort voor de fiets’:

  • De voorgestelde minimumbreedte van fietsstraten van 3,50 meter (bij eenrichtingverkeer) is te smal voor veilig en comfortabel fietsen; volgens officiële normen moet dat minsten 4,5 m zijn;
  • Fietspaden en fietsstroken zijn volgens het afwegingskader slechts bij uitzondering mogelijk op 30 km-wegen, zelfs als het Plusnet of Hoofdnet Fiets is. Er wordt ingezet op gemengd verkeer van auto en fiets op de rijbaan. Daarbij levert de fiets veel ruimte in en wordt fietsen minder veilig;
  • Alle 30 km/wegen worden uitgevoerd in klinkers en niet in rood asfalt. Dat is in strijd met het Meerjarenplan Fiets (MJP) van de gemeente, waarin gepleit wordt voor doorfietsen op rood asfalt.


Het standpunt van de Fietsersbond sluit aan bij het MJP: mengen van fiets en auto op het Plusnet en Hoofdnet Fiets kan alleen bij weinig auto’s en weinig parkeerbewegingen. Als dat niet het geval is, blijft het uitgangspunt: gescheiden fietspaden of tenminste fietsstroken van voldoende breedte, uitgevoerd in rood asfalt. Dat wil elke fietser, maar is extra van belang voor kwetsbare fietsers: kinderen, ouderen, mensen met beperkingen en veel toeristen.

Lees het complete commentaar op de Agenda Autoluw

En lees onze reactie op de nota ‘Afwegings-kader Amsterdamse Fietsstraten, Fietspaden & Fietsstroken’ en de daarbij behorende nota Voorwaarden en inrichtingseisen voor fietsstraten van Fietsersbond Amsterdam

Beeld dat we kennen uit de vorige eeuw – niet van deze tijd

Lees ook

Slordig beheer fietsnetwerk

Het Amsterdamse fietsnetwerk (Plus- en Hoofdnet Fiets) is cruciaal om snel, veilig en comfortabel door Amsterdam te fietsen. Gezien...

Autoluw, gaat dat zo wel lukken?

Amsterdam wil dat de stad autoluw wordt. Maar de maatregelen die men voorstelt laten de auto's van de huidige...

Niet veilig kan nooit kwalitatief goed zijn

De gemeente Amsterdam kent een speciale commissie die moet zorgen voor een “kwalitatief goede, fysieke inrichting van de alle...