HomeHet Hoofdnet Fiets

Infrastructuur

Goed fietsen voor iedereen vraagt om veilige, fietsvriendelijke infrastructuur. Fietsersbond Amsterdam is betrokken bij de volgende infra-projecten.

Zo'n 35 jaar geleden koos Amsterdam voor het ontwikkelen van een fietsnetwerk met als doel:

“Het scheppen van een net van zo gestrekt mogelijke routes, waarop de fietser vanuit de woonwijken veilig en snel de voorzieningen en werkgelegenheids-concentraties kan bereiken”.
(Bron: verkeerscirculatieplan 1979)

Sindsdien is gestaag maar vasthoudend gewerkt tot wat er nu is: een goed doordacht en fijnmazig fietsnetwerk van veilige en prettige routes dat er voor zorgt dat in Amsterdam goed en veel gefietst kan worden, en wordt. Een netwerk dat bijna volledig gerealiseerd is en dat, op enkele (lastige) ontbrekende schakels na, af is. De gemeente zelf houdt het fietsnetwerk bij op een digitale kaart.

Hoofd- en plusnet fiets

Naast een hoofdnet fiets kent de gemeente ook een plusnet fiets (ook ingetekend op de digitale kaart). Dat zijn onderdelen van het hoofdnet waar fietsers in principe voorrang krijgen als ze andere verkeersdeelnemers kruisen zodat daar de doorstroming optimaal is. Dit principe wordt ook ingeregeld in de verkeerslichten, wat tot uitdrukking komt doordat fietsers er vaker en/of langer groenlicht hebben. In de praktijk blijkt het niet altijd makkelijk of mogelijk om die voorrang te verzilveren: als er bussen, trams of auto’s kruisen die op hun beurt op een OV- of auto-plusnet rijden, gaan die verkeerssoorten voor. 

Een aanhoudend aandachtspunt is het aanpassen van het fietsnetwerk wanneer zich in de stad wijzigingen voordoen, zoals door stadsontwikkeling of herontwikkeling van bestaande gebieden zoals Amstel, Amsterdam Noord of Westpoort. 

Nieuwsberichten Infrastructuur

Onderdoorgang Rijksmuseum

Dat je kunt fietsen, lopen en verpozen in de passage onder het Rijksmuseum is nu heel gewoon. Maar bijna was dit mooie stukje openbare...

Waar blijft de vergevingsgezinde fietsstad?

Al meer dan 25 jaar geleden heeft Nederland − en dus ook Amsterdam − besloten dat de verkeersruimte voor fietsers vergevingsgezind moet zijn. Dat...

De koude kermis van de fietsstraat

Vroeger werden in Amsterdam smalle fietspaden aangelegd, want ruimte voor auto’s ging voor. Nu worden die fietspaden opgeheven omdat ze breder moeten maar daar...

Hoeveel ruimte hebben fietsers nodig?

Volgens de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van de CROWCROW De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is CROW niet langer een afkorting, maar een eigennaam. kun je uitrekenen hoeveel ruimte fietsers nodig hebben om veilig te kunnen fietsen. Daarbij gebruiken ze voor...

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers? Doe dat dan goed!

Het DB in stadsdeel Centrum wil de Nieuwe Spiegelstraat inrichten volgens de uitgangspunten van Puccini. Dat wil zeggen: het rode asfalt vervangen door klinkers...

Fietsers tegelijk groen?

Fietsers die elkaar kruisen op een kruispunt omdat ze tegelijk groen hebben. In Amsterdam is men daar zuinig mee.

De Fietsersbond en het gedrag van fietsers

Regelmatig komen bij de Fietsersbond Amsterdam klachten binnen over wangedrag van fietsers. Vaak met het verzoek er voor te zorgen dat fietsers zich minder...

Een fietsvriendelijke inrichting bevordert vriendelijk fietsgedrag

Bij de Fietsersbond geloven we dat een betere inrichting van de openbare weg de kans op conflicten tussen de verkeersdeelnemers verkleint en daardoor ook...

Stel Sprong over het IJ niet uit

Wij schreven een brief naar de twee nieuwe wethouders - Van der Horst en Van Danzig - die verantwoordelijk zijn voor de fietsverbindingen over...

Over fietsvriendelijke verkeerslichten

Wat zou het mooi zijn als fietsers die een verkeerslicht naderen opgemerkt zouden worden en dat het licht dan – als de situatie dat...