HomeVerzonden 2007

Verzonden in 2007

Hier vindt u onze inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften, brieven, nota’s en dergelijke, kortom al het papierwerk waarmee de Fietsersbond Amsterdam van zich laat horen.

 • 3 december – De Fietsersbond schreef een inspraakreactie op het voorgenomen beleid voor terrassen in Centrum. Met name de norm om ten minste 1,50m vrije loopruimte over te laten vindt de bond belangrijk. Als er onvoldoende ruimte voor voetgangers op de stoep overblijft, komen voetgangers en fietsers met elkaar in de clinch.
 • 20 november – Zienswijze op het voornemen van het stadsdeelbestuur van Oud-Zuid om de onderdoorgang nog eens tweeëneenhalf jaar dicht te houden. Volgens ons is er onvoldoende reden voor die verlenging. Bezwaarlijk vinden we dat het stadsdeel geen moeite doet om de verbouwingsbedrijvigheid zo in te laten richten dat de onderdoorgang al eerder (gedeeltelijk) weer gebruikt kan worden.
 • 26 september – Reactie op notitie Vlot op de fiets van stadsdeel Oud-Zuid: Aanpak van fietsroutes in Oud-Zuid
  De notitie geeft richtlijnen voor de inrichting van hoofdnet fietsroutes in 30 km/u straten. In onze reactie dringen we aan op daden: in Oud-Zuid doen zich al langere tijd een aantal ernstige fietsknelpunten voor, en die worden niet opgelost door notities. We prijzen de goede bedoelingen, maar laken het ontbreken van een duidelijk plan van aanpak. Alle fracties in de raad zeggen dat ze het fietsen veiliger willen maken en willen bevorderen, maar als het aankomt op het maken van de keuzes die daarvoor nodig zijn, laten ze het tot nu toe afweten. We komen zelf met een aantal concrete voorstellen.
 • 12 september – Inspraakreactie over het gemeentelijke Meerjarenbeleidsplan Fiets 2007-2010: Kiezen voor de Fietser
  In deze inspraakreactie t.b.v. de gemeentelijke commissie Verkeer laat de Fietsersbond weten dat ze vindt dat het nieuwe meerjarenplan weliswaar behoorlijk volledig is, maar dat het op een aantal punten ambitieuzer zou moeten. Die punten zijn: de stedelijke subsidie voor buurtstallingen, de kwaliteit van het hoofdnet fiets op een aantal knelpuntenroutes, en het bevorderen van het fietsen
 • 11 september – Zienswijze over De Hallen (Oud-West)
  In Oud-West wordt de voormalige tramremise omgebouwd tot cultureel centrum. Ook komen er een nieuw stadsdeelkantoor en woningen en… een parkeergarage. De Fietsersbond is zeer bezorgd over de verkeerstoename die hier het gevolg van is en vraagt op passende maatregelen. Blij zijn we met de (zeer ruime) fietsenstalling met 1000 plekken.
 • 9 september – Opzet voor een Actieplan Fietsbevordering
  De Fietsersbond vindt het de hoogste tijd dat er een goed plan komt om het fietsen in Amsterdam te bevorderen. Een plan waarin bestaande activiteiten worden betrokken en nieuwe initiatieven, uitwisseling, samenwerking en continuïteit een plek krijgen.