HomeVerzonden 2020

Verzonden 2020

Hier vindt u onze inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften, brieven, nota’s en dergelijke, kortom al het papierwerk waarmee de Fietsersbond Amsterdam van zich laat horen.

DECEMBER 2020

Fietsersbond Amsterdam reageerde op een gemeentelijk beleidsstuk over de ontwikkeling van het gebied (genaamd Vivaldi 2) rond de sporthallen Zuid – het noordwestelijke puntje van de Zuidas.

De gemeente wil de fietspaden opheffen langs de De Clercqstraat-Admiraal de Ruijterweg-Jan Evertsenstraat (genaamd de Oranje Loper). Men denkt dat dat beter is voor fietsers.
Maar is dat ook zo?

NOVEMBER 2020


Voorstel: onderzoek een brug in plaats van een tijdelijke pont als voorkeursalternatief voor de verbinding naar Zeeburgereiland.

JULI 2020


Fietsersbond steunt bewoners van straten waar fietsers wegens Corona van het fietspad worden geweerd en onveilig met de auto’s moeten meerijden

JUNI 2020


zienswijze_uitvoeringsstrategie_volkstuinen: Geef de nodige fietsverbindingen door volkstuinen goed vorm zodat er voor zowel tuinders als wandelaars en fietsers goed plek is.

MEI 2020


raadsadres verzoek_beleidskader ruimte_voor fietsers bij gemengdverkeer en de bijbehorende
brief aan de wethouder ivm tijdelijke Coronamaatregelen verkeer (‘Menukaart’)

MAART 2020


Inspraakreactie maaiveldontwerp Nieuwe Kerkstraat

JANUARI 2020


We stuurden een brief aan de leden van de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid met het verzoek zorgvuldig aandacht te besteden aan het Afwegingskader Fietsstraten, Fietspaden en Fietsstroken.
Reden: het bevat elementen die strijdig zijn met bestaand beleid en zal voor fietsers zeer ongunstig kunnen uitpakken.

FEBRUARI 2020


Onze inspraakreactie op de Nota van Uitgangspunten Fiets- en Wandelroute Sportas voor een plusnet fietsroute tussen Amsterdam, het Amsterdamse Bos en Amstelveen.
Zie ook hier

 

 


Hier vindt u onze inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften, brieven, nota’s en dergelijke, kortom al het papierwerk waarmee de Fietsersbond Amsterdam van zich laat horen. Op de homepagina vind u uitgebreidere info per onderwerp.

Voor meer algemene informatie verwijzen we u naar ons meerjarenplan en jaarverslag.

DECEMBER 2020


Fietsersbond Amsterdam reageerde op een gemeentelijk beleidsstuk over de ontwikkeling van het gebied (genaamd Vivaldi 2) rond de sporthallen Zuid – het noordwestelijke puntje van de Zuidas.

De gemeente wil de fietspaden opheffen langs de De Clercqstraat-Admiraal de Ruijterweg-Jan Evertsenstraat (genaamd de Oranje Loper). Men denkt dat dat beter is voor fietsers.
Maar is dat ook zo?

NOVEMBER 2020


Voorstel: onderzoek een brug in plaats van een tijdelijke pont als voorkeursalternatief voor de verbinding naar Zeeburgereiland.

JULI 2020


Fietsersbond steunt bewoners van straten waar fietsers wegens Corona van het fietspad worden geweerd en onveilig met de auto’s moeten meerijden

JUNI 2020


zienswijze_uitvoeringsstrategie_volkstuinen: Geef de nodige fietsverbindingen door volkstuinen goed vorm zodat er voor zowel tuinders als wandelaars en fietsers goed plek is.

MEI 2020


raadsadres verzoek_beleidskader ruimte_voor fietsers bij gemengdverkeer en de bijbehorende
brief aan de wethouder ivm tijdelijke Coronamaatregelen verkeer (‘Menukaart’)

MAART 2020


Inspraakreactie maaiveldontwerp Nieuwe Kerkstraat

JANUARI 2020


We stuurden een brief aan de leden van de Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid met het verzoek zorgvuldig aandacht te besteden aan het Afwegingskader Fietsstraten, Fietspaden en Fietsstroken.
Reden: het bevat elementen die strijdig zijn met bestaand beleid en zal voor fietsers zeer ongunstig kunnen uitpakken.

FEBRUARI 2020


Onze inspraakreactie op de Nota van Uitgangspunten Fiets- en Wandelroute Sportas voor een plusnet fietsroute tussen Amsterdam, het Amsterdamse Bos en Amstelveen.
Zie ook hier

Verzonden in 2019

DECEMBER 2019

Agenda Amsterdam Autoluw


Meer ruimte voor de fiets is een belangrijke doelstelling van de Agenda Autoluw. Maar met de maatregelen in de agenda wordt die doelstelling niet gehaald. Autoparkeren wordt beperkt maar er wordt bijna niets gedaan aan het doorgaand autoverkeer op de hoofdwegen dwars door de stad. Er is geen concrete ambitie om de modal split te veranderen ten gunste van de fiets. Hier ons commentaar op de Agenda Autoluw.
Zie ook hier

NOVEMBER 2019

Fietsstraten


Uit recent landelijk CROWCROW De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is CROW niet langer een afkorting, maar een eigennaam.-onderzoek blijkt dat Amsterdam bij het inrichten van fietsstraten niet dezelfde eisen stelt als het CROW. Het gaat vooral om het maximaal aantal auto’s dat daar rijdt en de breedte van het wegdek. In een eigen nota heeft de Fietsersbond Amsterdam op een rij gezet welke inrichtingseisen zij wenselijk acht en een vergelijking gemaakt met de Amsterdamse eisen.

Fietsvoorzieningen


De gemeente heeft een instrument gemaakt dat bepaalt wanneer fietsers aanspraak maken op fietsstroken, fietspaden of fietstraten. De Fietsersbond Amsterdam heeft daar kritisch naar gekeken en vastgesteld dat het instrument tekort schiet en fietsers daar de dupe van kunnen worden.
Lees meer

OKTOBER 2019


Op uitnodiging van Rover (Reizigers Openbaar Vervoer) hebben Fietsersbond, voetgangers-verenigingen en Vrienden Van de Amsterdamse Binnenstad een gezamenlijk manifest Amsterdam Autoluw opgesteld. Deze groepen streven allemaal voluit naar autoluw. We hebben een aantal hoofdlijnen ontwikkeld, waarmee we de plannen van de gemeente kunnen toetsen. Om zo te kunnen beoordelen of de Agenda Autoluw van de gemeente echt dóórpakt of blijft steken in kleine maatregelen./Lees meer lees meer

De Fietsersbond Amsterdam heeft op 27 oktober j.l. gereageerd op het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Weteringschans en de Museumbrug. Volgens ons wordt het er beter voor fietsers. Maar op 2 punten hebben we kritiek: 1) de fietsstraat is bij de haltes te smal en 2) fietsers die via de brug en de Stadhouderskade naar het westen willen komen in de knel.
Lees de reactie


De Fietsersbond Amsterdam heeft op 4 oktober j.l. gereageerd op de Nota van Uitgangspunten voor de herinrichting van de Rozengracht. Daarin staat dat de Rozengracht veiliger moet worden en dat men aanstuurt op minder ruimte voor de auto. Maar de voorgestelde voorkeursvariant heeft snellere trams en beperkt de hoeveelheid auto’s niet. Weliswaar krijgt fietsparkeren meer ruimte, maar de rijdende fietsers niet. Ons advies: voer die voorkeursvariant niet uit, maar neem alleen maatregelen die de situatie op korte termijn kunnen verbeteren. Dus hef de parkeerplaatsen op en vervang ze door flexibele laad- en losplekken en fietsparkeerplaatsen. Neem ook effectieve maatregelen om de snelheid van het autoverkeer terug te brengen naar 30 km/uur. En ga pas weer nadenken over een definitieve inrichting zodra autoverkeerscirculatiemaatregelen of ander autoluw beleid (waar net een Agenda voor is uitgekomen) het autoverkeer sterk verminderd hebben. Dan denken we weer graag mee.
Lees de reactie

MEI 2019


19 mei Fietsersbond Amsterdam is zeer ongerust of de politieke ambities zoals uitgesproken in de verkiezingsprogramma’s voldoende worden waargemaakt en deed daarom het verzoek aan de gemeenteraad de Monitor Meerjarenplan Fiets te agenderen voor de eerstkomende gemeenteraadscommissie.

22 mei Inspraakreactie Nota van Uitgangspunten toekomstbestendig Westerpark

FEBRUARI 2019


3 februari Fietsviesie Amsterdam Noord
16 februari Beroep tegen fietsparkeerbeleid Rode loper
update juli 2019: Beroep tegen fietsparkeerverbod ingetrokkenOndernemers (Rokin en Kalverstraat) merkten dat koopgrage klanten wegbleven na de stringente maatregelen tegen het fietsparkeren. De gemeente bespreekt nu met de Fietsersbond het faciliteren van kortparkeren langs de Rode Loper. Wie even snel een boodschap wil halen, moet dat met z’n fiets kunnen blijven doen. De gemeente richt zich op het verbeteren van het fietsparkeren op het Rokin en de Ferdinand Bol (op het Damrak hebben Amsterdamse fietser niets meer te zoeken…) en laat de huidige parkeerduur bekijken. In de Warmoesstraat is al een proef begonnen met een vak speciaal voor één uur. Door dit alles ziet de Fietsersbond niet langer de noodzaak om door te gaan met een beroepsprocedure tegen het fietsparkeerverbod.

Verzonden in 2018

DECEMBER 2018


22 december: reactie op NVU fietsroute Haarlemmerhouttuinen

NOVEMBER 2018


6 november: Bezwaar tegen voetgangersgebied op fietspad Gerbrandypark en op fietspaden in parken in Noord

Ons bezwaar Gerbrandypark werd ongegrond verklaard, lees hier de beslissing op het bezwaar Gerbrandypark 4 juni 2019

OKTOBER 2018


We maakten bezwaar tegen het strikte fietsparkeerbeleid voor de Rode Loper Zuid(Ferdinant Bolstraat) en Kinkerstraat/Ten Kate Mart.
8 oktober Rode Loper Zuid: bezwaar en de bijbehorende notitie
27 oktober Kinkerstraat e.o.: bezwaar met de bijbehorende notitie

SEPTEMBER 2018


23 september verscheen onze ZIENSWIJZE Ontwerpverkeersbesluit Snorfiets naar de Rijbaan

AUGUSTUS 2018


30 augustus gaven we onze reactie op de Concept nota van Uitgangspunten herinrichting van Swindenstraat. Op 18 september deden we een mondelinge inspraakreactie in de Stadsdeelcommissie Oost

JULI 2018


16 juli maakten we bezwaar tegen het instellen van een E3 zone op de Rode Loper. In een E3 zone geldt een verbod fietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde voorzieningen.
bij bezwaar behorende toelichting

15 juli gaven we een inspraakreactie op concept NVU Czaar Peterstraat

op 15 juli gingen we ook in beroep tegen het instellen van een voetgangerszone in het Westerpark

5 juli gaven we inspraakreactie op Voorlopig Ontwerp fietsstraat Weesperzijde Zuid

2 juli verscheen onze Inspraakreactie op Concept Nota van Uitgangspunten Nieuwezijds Voorburgwal Noord

5 juli Inspraakreactie op Voorlopig Ontwerp fietsstraat Weesperzijde Zuid

JUNI 2018


14 juni verscheen onze NOTA VOORWAARDEN EN INRICHTINGSEISEN FIETSSTRATEN

6 juni brief aan DB stadsdeel Oost over inspraak fietsstraat Weesperzijde

MEI 2018


25 mei Zienswijze bij ontwerpbestemmingsplan Sluisbuurt Zeeburgereiland

APRIL 2018


4 april schreven we een brief aan de fractievoorzitters en raadsleden over de noodzaak de snorfiets aan te pakken

FEBRUARI 2018


11 februari gaven we een inspraakreactie op de Concept Nota Deelfeitsen

In augustus 2017 maakte De Fietsersbond Amsterdam bezwaar tegen het verkeersbesluit Het weren van snorfietsen uit parken in Amsterdam Westerpark. Met dat besluit wordt het Westerpark aangewezen als voetgangersgebied, fietsen toegestaan. In januari 2018 ontvingen we de beslissing hierop: ons bewaar werd ongegrond verklaard. Op 27 februari gingen wij tegen deze beslissing in beroep

JANUARI 2018


We gaven op 10 januari een mondelinge inspraakreactie op de Ontwerp Sloterwegrotonde HOV Westtangent in de raadscommisie ID-Verkeer

In dezelfde raadscommissie gaf De Fietsersbond schreef reactie op het Beleidskader Verkeersnetten en op het Beleidskader Puccinimethode

Verzonden in 2017

DECEMBER 2017


We gaven op 6 december een mondelinge inspraakreactie op de Vaststelling Beleidskader Verkeersnetten in de raadscommisie ID-Verkeer

De Fietsersbond schreef een reactie op het Voorlopig Ontwerp 1e Oosterparkstraat

OKTOBER 2017


De Fietsersbond schreef een raadsadres tegen bromfietsers op het fietspad op de Zuiderzeeweg

We gaven een inspraakreactie op het beleidskader Puccinimethode

AUGUSTUS 2017


De Fietsersbond gaf haar reactie bij de Inspraak Ontwikkelstrategie Haven-Stad.

De Fietsersbond Amsterdam maakte bezwaar tegen het verkeersbesluit Het weren van snorfietsen uit parken in Amsterdam Westerpark. Met dat besluit wordt het Westerpark aangewezen als voetgangersgebied, fietsen toegestaan.

In het Westerpark liggen twee fietsroutes die behoren tot het Hoofdnet Fiets. Wij pleiten voor het handhaven van de prioriteit voor fietsers, ook in parken, én het doelmatig handhaven van het verbod op snorscooters op de fietspaden in de parken.

MEI 2017


inspraakreactie op Meerjarenplan Fiets 2017-2022

of uitgebreider met vergelijkingen en adviezen

zie ook:hier

MAART 2017


De Fietsersbond Amsterdam gaf haar reactie op de uitvoeringsplannen van de gemeente voor de IJoever-verbindingen. Wij pleitten eerst en vooral voor de inzet van meer veren.

FEBRUARI 2017


We spraken in over het ontwerp van de Eilandenboulevard om de mogelijkheid voor fietsen langs het water te behouden.

Wij schreven de bestuurscommissie van West onze visie op het Fietsparkeren in West. Wij zijn blij met de voortgang om autoparkeerplekken om te vormen tot fietsparkeerplekken, maar vinden het wel wat aan zuinige kant.