HomeVerzonden 2019

Verzonden in 2019

Hier vindt u onze inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften, brieven, nota’s en dergelijke, kortom al het papierwerk waarmee de Fietsersbond Amsterdam van zich laat horen.

DECEMBER 2019

Agenda Amsterdam Autoluw

Meer ruimte voor de fiets is een belangrijke doelstelling van de Agenda Autoluw. Maar met de maatregelen in de agenda wordt die doelstelling niet gehaald. Autoparkeren wordt beperkt maar er wordt bijna niets gedaan aan het doorgaand autoverkeer op de hoofdwegen dwars door de stad. Er is geen concrete ambitie om de modal split te veranderen ten gunste van de fiets. Hier ons commentaar op de Agenda Autoluw.
Zie ook hier

NOVEMBER 2019

Fietsstraten

Uit recent landelijk CROWCROW De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is CROW niet langer een afkorting, maar een eigennaam.-onderzoek blijkt dat Amsterdam bij het inrichten van fietsstraten niet dezelfde eisen stelt als het CROW. Het gaat vooral om het maximaal aantal auto’s dat daar rijdt en de breedte van het wegdek. In een eigen nota heeft de Fietsersbond Amsterdam op een rij gezet welke inrichtingseisen zij wenselijk acht en een vergelijking gemaakt met de Amsterdamse eisen.

Fietsvoorzieningen

De gemeente heeft een instrument gemaakt dat bepaalt wanneer fietsers aanspraak maken op fietsstroken, fietspaden of fietstraten. De Fietsersbond Amsterdam heeft daar kritisch naar gekeken en vastgesteld dat het instrument tekort schiet en fietsers daar de dupe van kunnen worden.
Lees meer

OKTOBER 2019

Op uitnodiging van Rover (Reizigers Openbaar Vervoer) hebben Fietsersbond, voetgangers-verenigingen en Vrienden Van de Amsterdamse Binnenstad een gezamenlijk manifest Amsterdam Autoluw opgesteld. Deze groepen streven allemaal voluit naar autoluw. We hebben een aantal hoofdlijnen ontwikkeld, waarmee we de plannen van de gemeente kunnen toetsen. Om zo te kunnen beoordelen of de Agenda Autoluw van de gemeente echt dóórpakt of blijft steken in kleine maatregelen./Lees meer lees meer

De Fietsersbond Amsterdam heeft op 27 oktober j.l. gereageerd op het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Weteringschans en de Museumbrug. Volgens ons wordt het er beter voor fietsers. Maar op 2 punten hebben we kritiek: 1) de fietsstraat is bij de haltes te smal en 2) fietsers die via de brug en de Stadhouderskade naar het westen willen komen in de knel.
Lees de reactie

De Fietsersbond Amsterdam heeft op 4 oktober j.l. gereageerd op de Nota van Uitgangspunten voor de herinrichting van de Rozengracht. Daarin staat dat de Rozengracht veiliger moet worden en dat men aanstuurt op minder ruimte voor de auto. Maar de voorgestelde voorkeursvariant heeft snellere trams en beperkt de hoeveelheid auto’s niet. Weliswaar krijgt fietsparkeren meer ruimte, maar de rijdende fietsers niet. Ons advies: voer die voorkeursvariant niet uit, maar neem alleen maatregelen die de situatie op korte termijn kunnen verbeteren. Dus hef de parkeerplaatsen op en vervang ze door flexibele laad- en losplekken en fietsparkeerplaatsen. Neem ook effectieve maatregelen om de snelheid van het autoverkeer terug te brengen naar 30 km/uur. En ga pas weer nadenken over een definitieve inrichting zodra autoverkeerscirculatiemaatregelen of ander autoluw beleid (waar net een Agenda voor is uitgekomen) het autoverkeer sterk verminderd hebben. Dan denken we weer graag mee.
Lees de reactie

MEI 2019

19 mei Fietsersbond Amsterdam is zeer ongerust of de politieke ambities zoals uitgesproken in de verkiezingsprogramma’s voldoende worden waargemaakt en deed daarom het verzoek aan de gemeenteraad de Monitor Meerjarenplan Fiets te agenderen voor de eerstkomende gemeenteraadscommissie.

22 mei Inspraakreactie Nota van Uitgangspunten toekomstbestendig Westerpark

FEBRUARI 2019

3 februari Fietsviesie Amsterdam Noord
16 februari Beroep tegen fietsparkeerbeleid Rode loper
update juli 2019: Beroep tegen fietsparkeerverbod ingetrokkenOndernemers (Rokin en Kalverstraat) merkten dat koopgrage klanten wegbleven na de stringente maatregelen tegen het fietsparkeren. De gemeente bespreekt nu met de Fietsersbond het faciliteren van kortparkeren langs de Rode Loper. Wie even snel een boodschap wil halen, moet dat met z’n fiets kunnen blijven doen. De gemeente richt zich op het verbeteren van het fietsparkeren op het Rokin en de Ferdinand Bol (op het Damrak hebben Amsterdamse fietser niets meer te zoeken…) en laat de huidige parkeerduur bekijken. In de Warmoesstraat is al een proef begonnen met een vak speciaal voor één uur. Door dit alles ziet de Fietsersbond niet langer de noodzaak om door te gaan met een beroepsprocedure tegen het fietsparkeerverbod.